Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Przedłużenie terminu II przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE W SĘDŁAWKACH.
 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż spalonego-używanego ze zniszczoną ogniem całkowicie kabiną oraz komorą silnika pojazdu marki: koparko-ładowarka JCB4CXECO
 
 I .Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:
Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 , 11-200 Bartoszyce
NIP 7431970669
reprezentowana przez :
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce , Sędławki 4 ,
11-200 Bartoszyce
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku, godz. 7:00 – 15:00
Tel: 89 762 64 01 / 89 762 64 02
Fax: 762 12 92
 
II. Opis przedmiotu przetargu:
Koparko-ładowarka JCB4CXECO w 2018 roku uległa spaleniu. Zniszczona ogniem została całkowicie kabina oraz komora silnika. Brak możliwości uruchomienia. Nie działają żadne systemy.
Parametry:
* Nr JCB 4CXSMJ02001288
* Rok produkcji 2010,data pierwszej rejestracji 2010
* Wskazanie drogomierza Mtg. Brak- uszkodzony
* Pojemność silnika 4,4 L
* Numer rejestracyjny - brak
 * Rodzaj paliwa ON , liczba miejsc 1
* Moc silnika 81 kW
* Stan licznika 6206 Mtg , na podstawie ostatniego spisu z karty drogowej
* Rodzaj skrzyni biegów Powership
* Wyposażenie dodatkowe brak
* Rodzaj napędu 4x4
* Masa własna 8586 kg
 
CENA WYWOŁAWCZA PRZEDMIOTU PRZETRAGU ZGODNIE Z OSZACOWANIEM WYNOSI : 
44.852,00 zł brutto (czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) i stanowi
cenę wywoławczą.
Przystępujący do przetargu oświadczają , że zapoznali się ze stanem faktycznym przedmiotu do
sprzedaży i nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń.
Dodatkowych informacji udziela Pan Ryszard Wink pracownik ZBGKiM Gminy Bartoszyce
Tel. 89 762 64 01 lub 89 762 64 02 wew. 35 lub tel.kom. 720 801 016
 
III. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu :
  • Ofertę w formie pisemnej należy składać  w siedzibie ZBGKiM Gminy Bartoszyce do dnia 07.10.2019 r. do godz.: 10:00;
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2019r. w siedzibie  ZBGKiM Gminy Bartoszyce  o godz. : 10:30.         Podczas otwarcia ofert będą podane  m.in.: imię, nazwisko i adres lub nazwa (firma) i siedziba Oferenta oraz zaoferowana cena.
IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
  • Koparko-ładowarkę   JCB4CXECO  można  oglądać  w siedzibie  ZBGKiM  Gminy  Bartoszyce 
w Sędławkach 4 w dni robocze w godz. 8:00-15:00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
V. Wysokość wadium, forma oraz miejsce jego wniesienia:
  * warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium;
 *  wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu;
  * wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w kasie Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce lub na rachunek
bankowy ZBGKiM Gminy Bartoszyce w Banku Millennium Oddział w Bartoszycach 
nr konta: 56 1160 2202 0000 0000 6191 0143
 z dopiskiem „Wadium za koparko-ładowarkęJCB4CXECO”.
 Za termin wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Ze względu na opóźnienia przy realizacji operacji bankowych , zaleca się wpłacanie wadium, co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert;
* wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;
 *   wysokość wadium:
      4.485,20 zł brutto  (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 20/100)
  • wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny;
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
VI. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz sposób złożenia oferty:
 
  • Uczestnicy przetargu składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do
ogłoszenia.
Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta, nr PESEL, nr NIP lub REGON, telefon kontaktowy, przedmiot przetargu, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty ( warunki zapłatyzawiera wzór umowy), nr konta na które należy zwrócić wadium, oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z warunkami przetargu, przedmiotem sprzedaży oraz że akceptuje warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium .
  • Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w pkt. III ogłoszenia . Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE  
Sędławki 4 , 11-200 Bartoszyce – Sekretariat
z dopiskiem „ PRZETARG NA KOPARKO-ŁADOWARKĘ JCB4CXECO”
Nie otwierać przed  07.10.2019r. godz. 10:00
 
VIII. Termin związania z ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 21 dni. Bieg terminu związania ofertą zaczyna się
z upływem terminu składania ofert.
IX. Zastrzeżenie: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
X. Inne postanowienia:
* Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru oferty;
* Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Organizatora,
 nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
* Wydanie Nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia;
* Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na koparko-ładowarkę;
* Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty;
* Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli : została złożona po wyznaczonym terminie
i w niewłaściwym miejscu, lub przez oferenta, który nie wniósł wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie, nie zawiera danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta;
* W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości za dany pojazd, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny w formie aukcji (licytacji) dla oferentów, którzy złożyli te oferty , z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. W trakcie licytacji oferenci nie mogą zaproponować ceny niższej od zaoferowanej w złożonych ofertach. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie i miejscu przeprowadzenia dodatkowego przetargu.
** Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej przetargu nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki :
Formularz ofertowy
Wzór umowy sprzedaży
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?