Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

XV sesja Rady Gminy Bartoszyce

Dnia 04 października 2019 roku o godz. 1000  w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Bartoszyce
                                                                
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór  sekretarza  obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji z dnia 29.08.2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji z dnia 09.09.2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z XIV sesji z dnia 17.09.2019 r.
7. Informacja wójta w okresie między sesjami.
8. Informacje:
a) Sprawozdania gminnych placówek oświatowych  o wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz stanie przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019,
b) Sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2019 roku:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach,
c) Raport z monitoringu realizacji w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bartoszyce na lata 2016-2023.
9. Sprawozdanie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019  r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031,
  2. zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019,
  3. zmieniająca uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. ,,Gminny Ośrodek Kultury w Tolko” na ,, Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce i nadanie jej nowego statutu,
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Iwański
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin