Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Bezpłatne porady prawne

INFORMACJA
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje,
że w każdy wtorek w godzinach 12:00 – 13:00
będą udzielane bezpłatne porady prawne
mieszkańcom gminy.
 
W przypadku zmiany terminu
będą Państwo informowani na bieżąco.

 

Partnerstwo pn. "Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza"

 
 
 WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE:
 
 
Gmina Bartoszyce wraz z gminami Barciany, Górowo Iławeckie, Braniewo, Budry, Dubeninki, Lelkowo, Sępopol i Srokowo uczestniczy w projekcie pilotażowym pn. Centrum Wsparcia Doradczego.
Razem tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. 
 
Nasze Partnerstwo – obok 37 podobnych Partnerstw z całej Polski – zostało wybrane do udziału w pilotażu, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu środków UE.
 
Chcemy, by projekt wzmocnił długofalową współpracę gmin pogranicza z myślą o wszechstronnym rozwoju tego obszaru. Dzięki pomocy ekspertów stworzymy wspólną strategię terytorialną, z której wyłoni się pakiet tzw. projektów kluczowych. Postaramy się je następnie tak przygotować, by miały duże szanse na wsparcie ze środków zewnętrznych, głównie UE.
 
Projekt stworzy naszym gminom szansę poprawy zdolności do skutecznej realizacji polityki rozwoju. Będzie on także zachętą do inicjowania i realizacji ważnych ponadgminnych przedsięwzięć, np. w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego (miejsca pracy) czy poprawy jakości usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców pogranicza.
 
Realizacja projektu potrwa do końca marca 2022 roku. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.
 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

Załączniki

XXXIV Sesja Rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 
z w o ł u j ę 
na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) na godz. 10:00 
XXXIV sesję Rady Gminy Bartoszyce 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. 
5. Informacja wójta w okresie między sesjami. 
6. Podjęcie: 
a) uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2020; b) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce  na lata 2020-2035; 
c) uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020; 
d) uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;  e) uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
f) uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
g) uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 
h) uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 
i) uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Wawrzyny, Gmina  Bartoszyce; 
j) uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji;  
k) uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok; 
l) uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok;
m) uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartoszyce na 2021 rok. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia  o ochronie danych). 
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Wojciech Ferdycz 

 

Umowy dzierżaw dla rolników

POTWIERDZANIE  UMÓW  DZIERZAWY DLA ROLNIKÓW
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Z 2020, poz.174), zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020r, nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków    ( dla gminy Bartoszyce prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w  Bartoszycach).
 
Znowelizowany art. 28 ust.4 i art. 38 pkt.1 u.s.r, wprowadza obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. 
 
W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia  umowy dzierżawy, dla gminy Bartoszyce, będzie dokonywane na podstawie złożonego wniosku przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę, w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego . 
 
Nadmienia się również, że na podstawie w. w. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.
 
                                                                                   
                                                                                                                      WÓJT  GMINY
                                                                                                          ANDRZEJ  DYCHA
 

Załączniki

Samorządowy Lider Edukacji

Nasza Gmina wzięła udział w ogólnopolskim konkursie i programie pod nazwą „Samorządowy Lider Edukacji”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Jednym z wymogów przystąpienia do konkursu było wykazanie szczególnych osiągnięć w działaniach gminy na rzecz placówek oświatowych. Zwieńczeniem wspólnej pracy jest wyróżnienie Gminy Bartoszyce, jako z jednej z nielicznych gmin w Polsce, Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”.
Przyznanie wyżej wymienionego tytułu jest dla nas powodem do dumy i radości, tym bardziej, że został nadany Gminie Bartoszyce po raz pierwszy. Ma to ogromne znaczenie w promowaniu naszego regionu oraz lokalnej polityki edukacyjnej.
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
Andrzej Dycha

Załączniki

Ważne informacje dla mieszkańców: jak chronić środki w bankach i SKOK-ach

Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś wiedzieć!
 
Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo  ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.
 
Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków trzymanych na rachunkach w bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach.
To instytucja, której głównym zadaniem  jest dbanie o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG  są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów
i obowiązują do określonej kwoty. Jakiej?
 
BFG gwarantuje środki do 100 tys. euro w złotych
 
Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do równowartości 100 000 euro w złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie –  BFG wypłaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków. 
 
Gwarancje na wszystkich kontach osobistych
 
Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w bankach i SKOK-ach mają gwarancje BFG. Do produktów, które objęte są gwarancjami, należą rachunki bieżące, pomocnicze i oszczędnościowe (czyli nasze typowe konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lokaty terminowe. Jeśli korzystamy z tego typu rozwiązań, możemy być spokojni o swoje pieniądze. Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów oferowanych przez inne podmioty niż bank lub SKOK, nawet, jeśli kupimy je podczas wizyty w banku lub SKOK-u. Takim produktem może być np. kupiona w banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę nie jest bank, ale współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zabezpiecza też tych środków, które – nawet za pośrednictwem banku – przeznaczamy na inwestowanie, np. w fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapytać pracowników banku lub SKOK-u,
czy nasze pieniądze będą miały gwarancje BFG.
 
Prowadzę firmę. Czy ja też jestem chroniony?
 
Na wypłatę zgromadzonych na rachunkach w banku lub SKOK-u środków mogą liczyć nie tylko klienci indywidualni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej instytucji, możemy być o nie spokojni. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od tego, jaką firmę prowadzimy. Rachunki firmowe osób, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, są traktowane tak samo jak ich rachunki osobiste – jeśli są prowadzone w jednym banku, dotyczy ich jeden limit gwarancji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli natomiast prowadzimy spółkę, która ma osobowość prawną, jest ona traktowana jako osobny „klient”
i przysługuje jej odrębny limit.
 
Gdzie dowiem się więcej?
 
To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo naszych oszczędności, a im więcej w tym temacie wiemy, tym bardziej działa to na naszą korzyść.
Warto zatem zaczerpnąć szczegółowych informacji na temat zasad gwarantowania środków w bankach i SKOK-ach na: www.gwarancjebfg.pl.
BFG prowadzi też infolinię pod bezpłatnym numerem  0 800 569 341. 
 
 

XXXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 11 grudnia 2020 r. (piątek) na godz. 10:00  
 XXXIII sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji:
  1. Nr XXXI/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.
  2. Nr XXXII/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie:
  1. uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2035;
  2. uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
  3. uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2021;
  4. uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021 - 2038; 
  5. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021; 
  6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis;
  7. uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Bartoszyce na 2021 rok. 
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
     /-/ Wojciech Ferdycz 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 19 listopada 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form opieki na dziećmi do lat 3.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Wytyczne

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce
 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Bartoszyce aby wszystkie należności z tytułu podatków oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych były dokonywane na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych/zawiadomieniach o wysokości opłaty.
 
W przypadku konieczności sprawdzenia kwoty do zapłaty oraz numeru indywidualnego konta bankowego, proszę o kontakt telefoniczny:
- podatki A. Bieniek tel. 89 300 02 30
- opłaty za gospodarowanie odpadami A. Haponiuk tel. 89 300 03 76

 
Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto bankowe: Millenium SA
nr: 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956.

 
W szczególnie uzasadnionym przypadku możliwe jest dokonanie zapłaty w kasie Urzędu Gminy Bartoszyce.
 
 
Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce
1 2 3 4 5 6 ... 29

Lokalizacja
Facebook Page Plugin