Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Będzie wsparcie obszarów wiejskich

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartoszyce o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz § 8 „Rocznego program współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej w 2020 roku” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/108/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 listopada 2019 r. ogłaszam nabór kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2020 rok. Celem niniejszego ogłoszenia jest zaproszenie kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na 2020 rok.
 
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
    a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
    b) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
    c) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
  1. ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
    o konkursie;
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert; rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bartoszyce
Zgłoszenia podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Gminy Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce ul. Plac Zwycięstwa 2, pokój 103, I piętro lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres e.izdebska@gmina-bartoszyce.pl.
 
Termin składania zgłoszeń - do 6 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W Domu Kultury w Bezledach odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości Złotych Godów wzięło udział 10 par oraz ich najbliżsi.
W trakcie uroczystości zebrani powrócili wspomnieniami do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu. Przedstawiona została prezentacja wykonana ze zdjęć ślubnych sprzed pół wieku. Następnie wójt gminy Andrzej Dycha, wręczył w imieniu prezydenta Polski medale a w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego list gratulacyjnych. Jubilaci otrzymali również podziękowania i gratulacje od wójta gminy. - Dziękuję Państwu za umiejętność łączenia trudu codziennych obowiązków z życiem rodzinnym. Składam serdeczne gratulację Dostojnym Jubilatom i życzę zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła oraz tego, aby Wasza miłość trwała jeszcze przez wiele szczęśliwych lat. Obyście cieszyli się swoimi dziećmi, wnukami i prawnukami, ale przede wszystkim abyście nie zapominali o sobie – powiedział Andrzej Dycha, wójt gminy Bartoszyce.
 
Jubilaci:
Bryła Edward i Wanda
 
2.Butwiło Roman i Barbara
 
3.Koniuszy Stefan i Hanna
 
4.Kuziak Piotr i Zenobia
 
5.Malinowski Stanisław i Maria
 
6.Markowski Stanisław i Jadwiga
 
7.Pieniak Stanisław i Marianna
 
8.Rubach Wiesław i Halina
 
9.Sobótka Sergiusz i Ewa
 
10.Żyliński Jan i Danuta
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów

Po raz pierwszy samorząd gminy Bartoszyce przyznał stypendia naukowe uczniom szkół podstawowych. Taką formę nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie otrzymało 54 zdolnych uczniów. - Stypendium naukowe jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym promującym uczniów, rozwijającym ich uzdolnienia i talenty – powiedział Andrzej Dycha, wójt gminy Bartoszyce. -  Gratuluję wyróżnionym oraz kadrze pedagogicznej za poświęcony trud w osiągnięciu wysokich wyników.

Aktywność godna naśladowania

Złóż wniosek o dotacje na nawadnianie gospodarstw

I Gminny Dzień Kobiet

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

XXI Sesja Rady Gminy Bartoszyce

1 2 3 4 5 6 ... 20

Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?