Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  • 11-02-2020
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bartoszyce na 2020 rok.
 
Konkursy ofert dotyczą wspierania/powierzenia realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych w zakresie:
 
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości 99 000,00 zł. na cel:
- Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach – 96 000,00 zł
- Organizacja gminnych imprez rekreacyjno-sportowych – 3 000,00 zł.
 
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł na cel:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (zespołów, sekcji i grup) oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- wspieranie działalności zespołów, sekcji i grup amatorskiego ruchu artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez organizację imprez i podejmowanie innych działań integrujących społeczność lokalną (koncerty, festyny, festiwale, wieczornice, warsztaty artystyczne, przeglądy, imprezy plenerowe, okazjonalne, integracyjne, szkolenia), promujących region oraz rozwijających talenty artystyczne dzieci i młodzieży.
 
3. Promocji i ochrony zdrowia w wysokości 15 000,00 zł na cel:
- wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie zdrowia i jego ochrony – 10 000,00 zł.
- promocja zdrowego stylu życia i wspieranie zachowań prozdrowotnych – 5 000,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki